Profesionalita
Serióznosť
Korektnosť
Profil DEXTRADEVšeobecné obchodné podmienkyReklamačný poriadokVýpis z obchodného registra

Reklamačný poriadok

  1.        ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.   Reklamačný poriadok upravuje postup pri riešení zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, dodaných spoločnosťou DEXTRADE Žilina, s.r.o. cez svoje obchodné prevádzky ako aj internetové obchody, ktoré spoločnosť prevádzkuje.

1.2.   Reklamačný poriadok nerieši odstúpenie od zmluvy pri internetovom predaji na základe ustanovení § 7,8,9 a 10 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 citovaného zákona je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

  1.        ZÁRUKA  A   UPLATNENIE NÁROKOV Z  VÁD TOVARU  A SLUŽIEB

2.1.   DEXTRADE Žilina, s.r.o. poskytuje na dodávaný tovar záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedená iná predĺžená doby záruky.

2.2.   Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, resp. jeho odovzdaním do prevádzky, pokiaľ  je inštalácia výrobku dohodnutou súčasťou obchodného prípadu.

2.3.   Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať pri prevzatí od predávajúceho, resp. ním povereného prepravcu. V prípade zjavných vád, nekompletnosti, poškodenia obalu výrobku zapísať túto skutočnosť do preberacích dokladov prepravcovi, alebo tovar neprevziať.

2.4.   Zjavné vady a nekompletnosť dodávky je možné reklamovať do 3 dní od prevzatia zásielky.

2.5.   Reklamáciu je možné uplatniť osobne v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00, alebo písomne na adrese:
DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina, tel. 041/7055 101
alebo
DEXTRADE Žilina, s.r.o., predajný sklad, Dopravná 5,  955 01 Topoľčany tel. 038/5322777

2.6.   Adresa pre elektronické uplatnenie reklamácie je info@dextrade.sk. Reklamáciu možno tiež uplatniť vyplnením reklamačného formuláru na webových stránkach spoločnosti DEXTRADE Žilina, s.r.o.

2.7.   Pokiaľ sa nedohodne inak adrese pre doručenie reklamovaného tovaru je:
DEXTRADE Žilina, s.r.o. , Kamenná 9, 010 01 Žilina.

2.8.   Kupujúci nemá právo preniesť zodpovednosť za vady na predávajúceho ak:
- nepredloží doklad o kúpe reklamovaného tovaru (faktúra, paragón)
- uplynula záručná doba tovaru
- sa jedná o vadu, na ktorú bol kupujúci upozornený pri kúpe tovaru
- neoznámil zjavné vady do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru
- ak došlo k mechanickému poškodeniu tovaru po prevzatí tovaru
- bol tovar používaný v rozpore s jeho určením, resp. odporúčanými návodmi na použitie
- ak nebol tovar odborne inštalovaný pred uvedením do prevádzky
- ak nebol tovar riadne udržiavaný a ošetrovaný podľa odporúčaných postupov
- ak bol tovar používaný v neštandardných podmienkach (vlhkosť, prašnosť, chemikálie, príp. nadmerné mechanické zaťaženie)
- reklamuje farebné odchýlky dodaného tovaru oproti vyobrazeniu na zobrazovacích jednotkách počítača. Smerodajné pre posúdenie farebnej odchýlky sú fyzické vzorky materiálu od výrobcov daných produktov.

2.9.   Za odstrániteľné sa považujú také vady, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide a vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v termíne, vzájomne dohodnutom s predávajúcim.

2.10.                     Za neodstrániteľné vady sa považujú také, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť reklamovaný tovar a predávajúci je povinný vrátiť’ zaplatenú kúpnu cenu.

  1.        REKLAMAČNÉ KONANIE

3.1.   Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby.

3.2.   Ukončenie reklamačného konania môže byť vybavené:
- odovzdaním opraveného výrobku spotrebiteľovi
- výmenou výrobku
- vrátením kúpnej ceny výrobku
- vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku
- písomnou výzvou na prevzatie plnenia
- odôvodnené zamietnutie

3.3.   Odborným posúdením je:
- vyjadrenie znalca
- stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou
- alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv
  (ďalej len "určená osoba")

3.4.   4. Predávajúci je povinný riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

3.5.   Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

3.6.   Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

3.7.   V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

3.8.   Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu
a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie :
- ihneď
- v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie
- v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.9.   Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v zmysle predchádzajúceho bodu.

3.10.                     Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

3.11.                     Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

3.12.                     Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

3.13.                     Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

3.14.                     Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

3.15.                     Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

3.16.                     Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.17.                     Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.18.                     Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

3.19.                     Povinnosti predávajúceho sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou predávajúcim na prijatie reklamácie vybaviť predávajúci. Plynutie lehôt na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté.

3.20.                     Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

3.21.                     Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu – zákona číslo : 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.

  1.        POSTUP PRI VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

4.1.   Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
- predávajúci závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu
- predávajúci vadný tovar vymení za nový

4.2.   Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.3.   Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

4.4.   Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:
- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov
- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

4.5.   Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m).

4.6.   Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim. Pokiaľ predávajúci nebude môcť opraviť poškodený tovar v rámci záruky (nedostatočný alebo nepresný popis vady) a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

4.7.   Reklamácie sa vybavujú výhradne v mieste prevádzok predávajúceho, pokiaľ sa nedohodne inak.

4.8.   Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4.9.   Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.10.                     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

4.11.                     Ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že reklamáciu zamieta, má kupujúci právo uplatniť si svoje práva v zmysle platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa , alebo cestou súdneho konania .

  1.        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1.   Reklamačný poriadok upravuje riešenie zodpovednosti za vady vo vzťahu medzi predávajúcim DEXTRADE Žilina, s.r.o. a kupujúcim.

5.2.   Lehota pre uplatnenie skrytých vád výrobku, môže byť primerane predĺžená o dobu, kým bol výrobok inštalovaný konečnému spotrebiteľovi. V takom prípade je potrebné preukázať dátum inštalácie výrobku odborne spôsobilou osobou v záručnom liste.

5.3.   Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2016.

5.4.   Voči kupujúcemu nadobúda tento reklamačný poriadok účinnosť dňom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim.