Profesionalita
Serióznosť
Korektnosť
Profil DEXTRADEVšeobecné obchodné podmienkyReklamačný poriadokVýpis z obchodného registra

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné podmienky dodávok upravujú zásadné cenové, dodacie a platobné podmienky, ktoré svojim zákazníkom poskytuje firma Dextrade Žilina, s.r.o.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, potvrdením objednávky kupujúceho. Potvrdením kúpnej zmluvy môže byť v zmysle OZ aj dodávka, resp. odobratie tovaru bez predchádzajúceho potvrdenia objednávky.

Ceny
Ceny jednotlivých tovarov sú uvedené v cenníkoch, ktoré spoločnosť vydáva v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Zb.V osobitných prípadoch je možné stanoviť ceny aj osobitnou dohodou na základe individuálnej kalkulácie, resp. cenovej ponuky.

Dodacia parita
Ceny sa rozumejú FCO sklad predávajúceho. V osobitných prípadoch, je možné pri uzatváraní kúpnej zmluvy dohodnúť inú paritu. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, dopravné náklady zo skladu predávajúceho ku príjemcovi, znáša kupujúci. Pri zasielaní tovaru na dobierku hradí poštovné a balné príjemca. Dextrade si vyhradzuje právo odmietnuť zaslanie tovaru poštou, spešninou resp. iným verejným prepravcom. (Riziko poškodenia tovaru.)

Dodacie termíny
Dodacia lehota v prípade tovarov dodávaných bežne zo skladu je do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade tovarov, ktoré nie sú bežne na sklade, ale pritom sú v štandardnom výrobnom programe výrobcu, je dodacia lehota primeraná dodacím podmienkam výrobcu. Kupujúci má právo odstúpiť od plnenia zmluvy do 3 dní po oznámení termínu dodania, pokiaľ mu tento nevyhovuje. V prípade atypických výrobkov sa stanovuje dodacia lehota dohodou.

Prechod práv a rizík
Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej faktúry. Za splnenie dodávky (pokiaľ nie je dohodnuté písomne inak) sa považuje prevzatie tovaru v sklade predávajúceho, pričom naloženie tovaru na dopravný prostriedok odberateľa, príp. splnomocneného dopravcu zakladá právo fakturovať zásielku.

Platobná podmienka
Predaj tovaru na faktúru sa uskutočňuje spravidla s lehotou splatnosti 14 dní od dátumu fakturácie. Za rozhodujúci sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet predávajúceho. Predaj na faktúru podlieha schváleniu vedením spoločnosti. V odôvodnených prípadoch môže predávajúci trvať na platobnom zaistení formou platby vopred, v hotovosti, zmenkou, bankovou garanciou a podobne. Rozhodovanie o platobnej podmienke a prípadnom platobnom zaistení je plne v kompetencii predávajúceho. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy na dodávku atypických výrobkov si vyhradzujeme právo trvať na plnej, alebo čiastočnej úhrade vopred, resp. inej forme platobného zaistenia.

Zľavy
Dextrade poskytuje svojim zákazníkom zľavy /rabaty/ v zmysle rabatových podmienok, ktoré tvoria osobitnú prílohu týchto podmienok. Pri cenách stanovených dohodou v kúpnej zmluve na základe individuálnej kalkulácie, resp. pri dodávkach tovaru v rámci akcií sa už ďalšie zľavy neposkytujú. V prípade, že kupujúci pri predchádzajúcom predaji tovaru na faktúru nedodržal dohodnutú splatnosť a bol v omeškaní, vyhradzujeme si právo dodať ďalší tovar len na základe platby vopred resp. v hotovosti, prípadne bez nároku na zľavu. V odôvodnených prípadoch pri predaji tovaru na faktúru má predávajúci právo poskytnúť príslušný rabat až následne po úhrade faktúry a to formou dobropisu za predpokladu, že kupujúci dodržal lehotu splatnosti. Táto forma poskytnutia zľavy bude dohodnutá najneskôr pri odbere tovaru, pričom na daňovom doklade sa uvedie poznámka o podmienečnom poskytnutí zľavy následne.

Reklamácie
Reklamácie plnenia a spôsob riešenia reklamácií upravuje Reklamačný poriadok firmy Dextrade Žilina, s.r.o..

Ostatné ujednania
Tieto všeobecné podmienky dodávok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi firmou Dextrade a kupujúcim a obe strany sa podpisom kúpnej zmluvy zaväzujú k ich dodržiavaniu. V ostatných ustanoveniach, neupravených kúpnou zmluvou alebo týmito Všeobecnými podmienkami dodávok platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.